Intelligence test — Tìm từ đầy đủ

Tại đây có 5 bộ test theo kiểu tìm từ đầy đủ, thật khó! Có chấm điểm trực tiếp ngay trên site.

Những phần càng về sau càng khó hơn, xin trích phần 1. (Số đầu tiên mỗi hàng là số thứ tự.)

0 24 H in a D -> 24 HOURS IN A DAY

1 26 L of the A

2 7 D of the W

3 7 W of the W

4 12 S of the Z

5 66 B of the B

6 52 C in a P (W J)

7 13 S in the U S F

8 18 H on a G C

9 39 B of the O T

10 5 T on a F

11 90 D in a R A

12 3 B M (S H T R)

13 32 is the T in D F at which W F

14 15 P in a R T

15 3 W on a T

16 100 C in a D

17 11 P in a F (S) T

18 12 M in a Y

19 13 is U F S

20 8 T on an O

21 29 D in F in a L Y

22 27 B in the N T

23 365 D in a Y

24 13 L in a B D

25 52 W in a Y

26 9 L of a C

27 60 M in an H

28 23 P of C in the H B

29 64 S on a C B

30 9 P in S A

31 6 B to an O in C

32 1000 Y in a M

33 15 M on a D M C

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s