The Breathtaking Google Wave

I just can’t breathe during one and a half hour watching this coverage of Google Wave keynote address.

Crowd reaction to Google Wave
Image by niallkennedy via Flickr.

After watching Microsoft’s Glimpse into the future and this video, I pretty much believe that most of the triumphs in human’s history come not from these political systems or those (inter)national leaders — but from all the people with great mind of knowledge and keen sense of innovation.

It’s the technology from those people that changes the world.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

The Spirit Carries On — Dream Theater

Có một số bài hát mới nghe đã nhớ ngay. Một số nghe mãi thì thấy quen, quen rồi thì thấy phê, nhưng vẫn không nhớ được. Một số thì nghe phê rồi và nhớ mãi, nhớ từng chi tiết, từng instruments tại từng thời điểm.

—Nguyễn Xuân Long @ Blog KHMT

Bài hát này thuộc loại thứ ba, cái tự nhiên của nó như lan tỏa vào người mỗi khi tôi nghe. Không thể nào quên được.

Người ta nói rằng khi mới nghe một bài hát, nếu bạn bị lôi cuốn bởi giai điệu (melody) của nó thì sự hấp dẫn đó giống như khi bạn bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của một người — nôm na là sex. Sau đó bạn bắt đầu làm quen và hiểu thêm về bài hát thông qua ca từ (lyrics) của nó — soul. Lúc này sự kết hợp của cả hai sẽ quyết định việc bạn sẽ tiến tới marry bài hát (hay không).

Nhưng thứ tự ngược lại có xảy ra không? Bạn thích tâm hồn của một người trước và sau đó khám pha ra cô ta/anh ta cũng rất physical attractive? Thế gì còn gì tuyệt bằng! Tôi thấy bài hát này tuyệt vời theo cách như vậy!

p.s. khi nào rảnh tôi sẽ viết một bài review về cả album đặc sắc Scenes From An Memory của Dream Theater.